logo Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZDOLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
IM. ANDRZEJA GOŁĄBA
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Program działania Stowarzyszenia      Realizacja zadań programowych Stowarzyszenia w 2006 roku

      Stowarzyszenie zgłosiło do konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) dwa projekty. Jeden z nich,
zatytułowany „Inicjatywa na Rzecz Rozwoju dzieci - Profilaktyka wykluczenia społecznego”, został przyjęty i otrzymał
dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł. Projekt był realizowany we współpracy z Przedszkolem Miejskim nr 12.
Podczas realizacji tego projektu w przedszkolu powstał gabinet logopedyczny przystosowany i wyposażony dzięki dotacji.
Dzieci przedszkolne miały możliwość uczestniczenia w zajęciach z zakresu filozofii dziecięcej, rozwijania myślenia twórczego,
języka angielskiego, logopedycznych oraz integracyjnych dla dzieci i rodziców. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli
w prowadzonych działaniach. Efektem końcowym było powstanie pilotażowego programu do działań na rzecz rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.
W grudniu 2006 roku projekt został zakończony, a dokumentacja wraz z rozliczeniem zostały przekazane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
      We współpracy z Centrum Informacji Lokalnej (CIL) w Zgierzu i zgierską filią Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej realizowaliśmy
projekt „Młodzież w sytuacji kontaktu społecznego”. Był to cykl warsztatów doskonalących u młodzieży funkcjonowanie
w różnych sytuacjach społecznych. Warsztaty były realizowane dzięki dotacji Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Działania zakończyły się
w grudniu, a na 2007 rok złożyliśmy wspólny projekt w celu kontynuacji tych działań.
      Braliśmy również aktywny udział w realizacji pomysłu młodzieży pod nazwą „Festiwal Wielokulturowy Zgierz”. W naszej siedzibie miało miejsce
otwarcie festiwalu, wernisaż i wystawa grafik „Zgierscy Żydzi”. W ramach festiwalu zorganizowaliśmy Konkurs Literacki „Gdy myślę INNY, gdy myślę OBCY”.
Dzięki promocji konkursu na naszej stronie internetowej napłynęło 14 zgłoszeń z całego kraju. Było to dla nas miłym zaskoczeniem i jednocześnie
promocją działań Stowarzyszenia na szerszą skalę. Najlepsze prace zostały nagrodzone. Także w ramach festiwalu, wspólnie z młodzieżą
i Towarzystwem Ochrony Kultury Zgierza, zorganizowaliśmy Koncert Rockowy Polsko-Niemiecki.
      Dzięki pomocy prywatnych osób i środkom stowarzyszenia rozpoczęliśmy organizowanie zajęć z języka angielskiego dla dzieci wykazujących zdolności językowe,
a pochodzących z ubogich rodzin. Dzieci wyłoniliśmy przeprowadzając testy zdolności językowych. Testy te zostały przygotowane i przeprowadzone przez naszych członków.
Rozmowy z pedagogami pozwoliły zakwalifikować spośród tej grupy dzieci z najuboższych rodzin, których nie stać było na finansowanie takich zajęć.
      Prowadziliśmy również szkolenia teatralne „Wychowawcza i terapeutyczna funkcja technik teatralnych” wśród nauczycieli przedszkoli w Zgierzu i Ozorkowie.
      Podczas przeprowadzonej aukcji dzieł sztuki „Artyści Dzieciom” zbieraliśmy środki na adaptację i wyposażenie planowanej pracowni rzeźbiarsko-garncarskiej.
Zgromadziliśmy informacje o kosztach, wyposażeniu takiej pracowni i opracowaliśmy plan działań w celu dalszego pozyskiwania środków na ten cel.


      Realizacja zadań programowych Stowarzyszenia w 2007 roku

      We współpracy z Centrum Informacji Lokalnej (CIL) w Zgierzu i zgierską filią Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej realizowaliśmy projekt
w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Biblioteka - Centrum Informacji Lokalnej” - „Wychowanie do twórczości” w formie cyklu
warsztatów rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci i młodzieży. W ramach projektu odbyły sie „Warsztaty plastyczne jako forma rozwoju
zdolności manualnych dzieci - tworzenie masek”, „Artystyczne ozdabianie porcelany”, warsztaty dziennikarskie dla młodzieży zakończone wydaniem
gazety młodzieżowej oraz warsztaty literackie dla młodzieży w ramach współpracy przy festiwalu Wielokulturowy Zgierz: „Obcość i odmienność - piękno i groza”.
      Po raz drugi wzięliśmy aktywny udział w realizacji pomysłu młodzieży „Festiwal Wielokulturowy Zgierz”. W ramach festiwalu zorganizowaliśmy warsztaty języka
jidysz oraz, w formie koncertu, wieczór tradycyjnych pieśni żydowskich pod nazwą „Jidysz - przez język do kultury”. Działania festiwalu były dofinansowane
przez Województwo Łódzkie. Zrealizowaliśmy również projekt „Street Art w Zgierzu”. W projekcie tym wzięło udział osiem uczestniczek, a zakończył się on
wykonaniem w przestrzeni miejskiej muralu „SPOKÓJ” wspólnie z Grupą Twożywo. Projekt ten był realizowaliśmy dzięki dofinansowaniu Fundacji J&S Pro Bono Poloniae.
Również w ramach Festiwalu wspólnie z młodzieżą i Towarzystwem Ochrony Kultury Zgierza zorganizowaliśmy spotkanie teatrów młodzieżowych niemieckiego
i polskiego oraz wystawę dzieł ukraińskiego artysty Iwana Kulika. Cenną wartością współpracy z młodzieżą jest rozwijanie jej aktywności społecznej,
co zaowocowało planami powołania przez młodych ludzi stowarzyszenia „Wielokulturowy Zgierz”.
      Dzięki pomocy prywatnych osób i środkom stowarzyszenia kontynuowaliśmy, rozpoczętą w 2006 roku, organizację zajęć z języka angielskiego dla dzieci
wykazujących zdolności językowe, a pochodzących z ubogich rodzin.
      Podczas kolejnej aukcji dzieł sztuki „Artyści Dzieciom” kontynuowaliśmy gromadzenie środków na adaptację i wyposażenie planowanej pracowni rzeźbiarsko-garncarskiej.
Zebrane środki planujemy wykorzystać jako wkład własny do realizacji projektu rozwoju zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży z zachowaniem tradycyjnych rzemiosł.
      Dzięki pomocy prywatnej firmy oraz zaangażowaniu i pracy własnej członków Stowarzyszenia wymieniliśmy okna w naszej siedzibie.
      Za działalność na rzecz społeczności lokalnej zostaliśmy nagrodzeni wyróżnieniem nadawanym przez Kapitułę Gali Kameleona przy Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu.


      Realizacja zadań programowych Stowarzyszenia w 2008 roku

      W roku 2008 kontynuowaliśmy współpracę z Centrum Informacji Lokalnej w Zgierzu i Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną filia w Zgierzu.
Wspólnie realizowaliśmy projekt w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Biblioteka - Centrum Informacji Lokalnej” - „ Kluby czytelnicze
sposobem na podtrzymanie i rozwijanie aktywności”. Projekt ten stanowił cykl warsztatów rozwijających zainteresowania młodzieży i osób dorosłych.
W ramach projektu odbyły się warsztaty literackie propagujące literaturę współczesną, ułatwiające rozumienie tej literatury, warsztaty z biblioterapii dla studentów
Kolegium Nauczycielskiego oraz warsztaty rozwijające aktywność i sprawność intelektualną dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy MOK-u.
W ramach działań zrealizowano również projekt „Archiwum historii mówionej” prowadzony przez Iwonę Drzeń z udziałem młodzieży z Gimnazjum nr 3 w Zgierzu.
Uczniowie zebrali dokumentację historyczną obecnego Kolegium Nauczycielskiego. Zapoczątkowano również archiwizację na płytach CD wspomnień starszego
pokolenia nauczycieli zgierskich. Działania trwały do grudnia, kiedy to zostały pomyślnie zakończone i rozliczone.
      Po raz trzeci Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w realizacji pomysłu młodzieży „Festiwal Wielokulturowy Zgierz”. W ramach festiwalu organizowaliśmy
warsztaty jidyszkaite (kultury jidysz) oraz koncert tradycyjnych pieśni żydowskich pod tytyłem „To, co obce staje się bliskie”. Warsztaty były dofinansowane przez
Województwo Łódzkie. Wydarzenie to z roku na rok przyciąga coraz więcej osób zainteresowanych kulturą żydowską i dlatego wydaje się, że powinno być kontynuowane.
W ramach festiwalu zorganizowaliśmy również, przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Zgierza i udziale młodzieży, finał festiwalu podczas którego odbył się koncert
grupy „City Bum-Bum” i pokaz filmów w centrum miasta. Po raz kolejny gościliśmy także Fabiana Williges z Villa Leipzig (Lipsk).
      Z własnych środków oraz dzięki zaangażowaniu Jacka Baranowskiego (przedstawiciela Stowarzyszenia) kontynuowaliśmy wsparcie nauczania języka angielskiego dla jednej osoby.
      Podjęliśmy próbę realizacji pracowni rzeźbiarsko-garncarskiej poprzez złożenie projektu do FOP (Fundusz dla Organizacji Pozarządowych z Mechanizmu Norweskiego).
Niestety projekt ten nie uzyskał akceptacji.
Tutaj jest kontakt dla tych z Państwa, którzy zechcą wspomóc naszą działalność.

Uwagi w sprawie witryny wyślij na adres opiekuna strony.

Sponsorem witryny jest firma SKOMUR