logo Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZDOLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
IM. ANDRZEJA GOŁĄBA

K O N K U R S


,,Gdy myślę Inny..., Gdy myślę Obcy..."


Wyniki konkursu


Protokół Jury Konkursu Literackiego ,,Gdy myślę Inny..., Gdy myślę Obcy..."


     Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży w czerwcu 2006 roku ogłosiło Konkurs Literacki dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod tytułem ,,Gdy myślę Inny..., Gdy myślę Obcy..." Konkurs włączono w realizację Festiwalu Wielokulturowy Zgierz, ideą którego jest m.in. kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na dialog. Zamierzeniem pomysłodawców konkursu było podjęcie dyskusji na temat postrzegania odmienności i obcości w kontakcie z drugim człowiekiem, co mogłoby być wyjściem do rozmów o tolerancji i dyskryminacji.

     Komisja konkursowa w składzie:
  1. Małgorzata Szewczyk - dr polonistyki
  2. Anna Skirtun - mgr polonistyki
  3. Barbara Kowalewska - mgr bibliotekoznawstwa i pedagogiki
  4. Małgorzata Antczak - mgr pedagogiki
  5. Magdalena Mirys - mgr pedagogiki
wzięła pod uwagę : zbieżność z tematem konkursu, poprawność formalną i stylistyczną nadesłanych tekstów, sposób ujęcia tematu oraz wyraz artystyczny.

     Do konkursu zgłoszono piętnaście prac pisemnych oddanych w terminie i zgodnie z wymogami regulaminowymi. Sześć z nich miało formę wiersza, pozostałe to teksty prozatorskie. Zarówno techniki jak i podejście do tematu (zwłaszcza jego rozumienie, interpretacja) prezentują spore zróżnicowanie, także jakościowe. Jako w pełni dojrzałe, interesujące i ważne jury wybrało prace: Piotra Biegasiewicza z Konina ( wiersz ,,czytając sartre'a z cyklu poezja o północy"), wiersz Joanny Żak z Liszek (,,***"), utwór Justyny Edyty Koprowskiej ze Zgierza (,,Bariera") i tekst Natalii Perek z Białej ( ,,gdy myślę Inny, myślę o chłopcu..." ), jako poprawne oceniono pracę Dominiki Hetzer Z Torunia oraz Martyny P. z Ornontowic, blisko poprawności plasuje się tekst Katarzyny Cz. (znany tylko adres mailowy), jednak dwa ostatnie zawierają zbyt dużo błędów, by je nagrodzić.


Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


I miejsce dla Natalii Perek z Białej za pracę ,,Gdy myślę Inny, myślę o chłopcu..."

    Praca Natalii, oprócz wyraźnych oznak literackości, i to na wysokim poziomie, prezentuje wyjątkowe walory ideowe, zawiera bowiem mądre i głębokie przesłanie, jakże trudno przekładalne na język potoczny, takie mianowicie, że uroda inności polega właśnie na niej samej, przekroczyć ją, zatrzeć różnice to zniszczyć ją samą, zatrzeć różnice to zniszczyć piękno pojedynczego człowieka. Opowiadanie Natalii cechuje ogromne wyczucie językowe, słownictwo bogate, choć proste w wyrazie, sygnalizuje doświadczenie pisarskie, umiejętności i niewątpliwy talent; znakomicie operujący różnorodnością form podawczych, dialog obok opowiadania w pierwszej osobie z elementami monologu wewnętrznego, upiększony wyrazistym, niemal poetyckim obrazowaniem" (M.Sz.)

Przeczytaj tekstII miejsce dla Joanny Żak z Liszek.

    Wiersz wyraźnie odniesiony do słów przewodnich konkursu, ujętych w cytacie ,,Gdy myślę Inny..., Gdy myślę Obcy..." podejmuje pewien wybrany aspekt zagadnienia, tak jakby idąc za słowami Z. Baumana - ,, wszyscy jesteśmy obcy. Problem tolerancji jest bezprzedmiotowy". ,,Wiersz zachowuje podział strofoidalny, ze szczególnym naciskiem na elementy cytatu, które wyodrębnione zostały jako osobne, wyraźnie dominujące w układzie. Ponadto każdy z fragmentów powtórzony dwukrotnie, wprowadza dodatkowy podział wewnętrzny tekstu. Wiersz podejmuje zagadnienie niemożności porozumienia się, braku komunikacji między ludźmi. Próby kontaktu, który ograniczony jest do sfery językowej, powodują nieporozumienia, słowa mogą być puste, albo wypowiedziane w ,,innym znaczeniu"; kontakt więc zamiast zbliżania, okazuje się stopniowym oddalaniem; słowa są przebraniami prawd, tak jak ,,oczy krasnoluda", czy ,,strachy na czterech nogach" (nieautentyczne, dziwaczne, bez treści, zużyte, zdewaluowane)... Widać w wierszu całe bogactwo możliwości poetyckich autorki i możliwości interpretacji dla odbiorcy. To wymagająca i bardzo szczególna twórczość aspirująca w kierunku poezji lingwistycznej, formalnie wysoce przemyślana, wyraziście operująca skrótem i metaforą, treściowo współistniejąca z formą, konsekwentna i spójna. (M.Sz.)


III miejsce dla Justyny Edyty Koprowskiej ze Zgierza za wiersz ,,Bariera".

    Tekst ten jest bardzo przemyślaną, tematycznie i formalnie, zwartą całością, której jednak cechę nadrzędną stanowi odniesieni poza sam tekst. Czytelnik po przeczytaniu utworu, zaczyna zadawać sobie pytania, czasami bardzo podstawowe dla egzystencji: co zrobić, żeby zmienić rzeczywistość? Stosunek ludzi do odmienności? Jak zwalczyć w sobie niechęć do popierania inności? Jest to poprawnie skonstruowany tekst, prezentujący ciekawą optykę, zmuszający również do myślenia o ważnych zagadnieniach, o naszych własnych zachowaniach.

Przeczytaj wierszWyróżnienie dla Piotra Biegasiewicza z Konina za tekst ,,czytając sartre'a z cyklu poezja o północy"

    Za dojrzałość i dobry poziom tekstu literackiego, poprawność formalną, celne obrazowanie trudnych do oddania treści. Wiersz ten poprzez nawiązanie do filozofii egzystencjalistów, w pośredni sposób odnosi się do tematu i jako taki został przyjęty do oceny przez jury konkursu, ale raczej ociera się temat niż faktycznie go omawia.

Przeczytaj wierszWyróżnienie dla Dominiki Hetzer z Torunia za wiersz (cytat tematu konkursu)

    Ten zgrabny, bardzo muzycznie skomponowany wiersz, zaopatrzony w rymy parzyste, które dokonują dodatkowego podziału tekstu (bo nie wydzielone) dwuwiersze, dzisięciozgłoskowy, regularny sylabotonik ze średniówką po piątej sylabie, zawiera, oprócz tej rzadko stosowanej formy, proste, ale ciekawe przesłanie, że ludzie są przyjaciółmi i nie ma wśród nich obcych, jesteśmy jednością. Ładna forma i język, prostota zaciekawia, wskazuje też ważny aspekt naszego stosunku do trudnych problemów codzienności, mianowicie taki, że można mówić o nich dobrze, prosto, bez pieniactwa, czy nawet fachowego argumentowania, ale prosto z serca, zwyczajnie.


    Uwagę jury zwrócił również tekst Martyny P. z Ornontowic. Autorka opowiada tu pewną historię, która jednocześnie inspiruje ją samą do dokonywania pewnych, istotnych przemyśleń na temat własnego stosunku do odmienności, a czytelnika prowokuje do zastanowienia się nad tą sprawa w odniesieniu do siebie. Ciekawy opis zdarzeń zakłócają błędy stylistyczne, leksykalne i gramatyczne przez co tekst nie mógł otrzymać wyróżnienia.

    Tekst Kasi Cz., wart byłby uwagi, gdyby nie formuła apelu czy odezwy, jaka nieustannie nasuwa się autorce pod pióro.

    Pozostałe prace podejmują próbę omówienia tematu, ale nie kwalifikują się do nagrodzenia czy wyróżnienia.

    Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wysilili się, przesyłając swoje przemyślenia i refleksje na temat Inności i Obcości. Mamy nadzieję, że zaproponowany temat konkursu choć na chwilę oderwał, a może zbliżył Was do codzienności i rzeczywistości, w której przyszło nam żyć. Miłe bardzo było to, że nasz konkurs, kierowany w zasadzie do mieszkańców Zgierza, spotkał się takim odzewem niemalże z całej Polski, co niezmiernie zdziwiło nas i mile zaskoczyło. Tym bardziej dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli nadesłać do nas swoje prace.


Nagrody książkowe i dyplomy dla laureatów zostały przesłane pocztą.


Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy i życzymy sukcesów !!!Tutaj jest kontakt dla tych z Państwa, którzy zechcą wspomóc naszą działalność.

Uwagi w sprawie witryny wyślij na adres opiekuna strony.

Sponsorem witryny jest firma SKOMUR